HOTEL SARA
GROUP

HOTEL SARA GROUP

2019.07 翡翠台(香港民放テレビ無綫電視)ロケ協力[SARA錦糸町]